زمان ارسال: 2 سال پیش

با سلام
در این پست قصد داریم یکی از بازی های رایج رو به زبان c++ پیاده سازی کنیم.

Silver Spacecraft

با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

 

Idea از نکات این بازی میتوان به رابط گرافیکی بسیار زیبای آن ، کد نویسی مناسب و خوانا آن اشاره کرد .سورس کد این بازی به زبان c++:

//www.Persianstudent.ir
//BY : Sajjad Aemmi
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#include<iomanip>
#include<fstream>
#include<time.h>using namespace std;
using std::cin;
using std::cout;

#define rocket (char)186
#define rocket_nok (char)186
#define rocket_uc (char)202
#define rocket_ur (char)187
#define rocket_ul (char)201
#define rocket_dc (char)205
#define rocket_dr (char)206
#define tir (char)30
#define enemy (char)254

int a[40][25];
int score = 0;
int xr = 19;
int tir_count = 0;

struct post
{
int x;
int y;
};
post tir_post[50];

void init();
void menu();

void gotoxy(int x, int y)
{
COORD pos;
HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

if (INVALID_HANDLE_VALUE != hConsole)
{
pos.X = x;
pos.Y = y;

SetConsoleCursorPosition(hConsole, pos);
}
}

///////////////////////////////////////
void color(int number)
{
HANDLE color;
color = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleTextAttribute(color, number);
}

///////////////////////////////////////
void print_wall()
{
for (int i = 0; i < 79; i++)
{
gotoxy(i, 0);
cout << (char)219;
gotoxy(i, 24);
cout << (char)219;
}
for (int i = 24; i >= 0; i–)
{
gotoxy(0, i);
cout << (char)219;
gotoxy(40, i);
cout << (char)219;
gotoxy(79, i);
cout << (char)219;
}
}

///////////////////////////////////////
void print_rocket()
{
color(15);

gotoxy(xr, 23);
cout << rocket_dr;
gotoxy(xr + 1, 23);
cout << rocket_dc;
gotoxy(xr + 2, 23);
cout << rocket_dc;
gotoxy(xr + 3, 23);
cout << rocket_dc;
gotoxy(xr + 4, 23);
cout << rocket_dr;
gotoxy(xr, 22);
cout << rocket_ul;
gotoxy(xr + 1, 22);
cout << rocket_dc;
gotoxy(xr + 2, 22);
cout << rocket_uc;
gotoxy(xr + 3, 22);
cout << rocket_dc;
gotoxy(xr + 4, 22);
cout << rocket_ur;

color(11);
}
//www.Persianstudent.ir
//BY : Sajjad Aemmi

///////////////////////////////////////
void move_rocket()
{
if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT) && xr + 4 != 39)
{
gotoxy(xr, 23);
cout << ”     “;
gotoxy(xr, 22);
cout << ”     “;
xr++;
print_rocket();
}
else if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT) && xr – 1 != 0)
{
gotoxy(xr, 23);
cout << ”     “;
gotoxy(xr, 22);
cout << ”     “;
xr–;
print_rocket();
}
if (GetAsyncKeyState(VK_SPACE))
{
tir_post[tir_count].x = xr + 2;
tir_post[tir_count].y = 21;
gotoxy(tir_post[tir_count].x, tir_post[tir_count].y);
cout << tir;
tir_count++;
}
if (GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE))
{
menu();
}
}

///////////////////////////////////////
void print_enemy()
{
int x, y = 0;

color(11);
x = (rand() % 70 + 3);

if (x >= 3 && x <= 37)
{

for (int j = 1; j < 25; j++)
{
if (a[x][j] == 0)
{
y = j;
a[x][y] = 1;
break;
}
}
gotoxy(x, y);
cout << enemy;
}
Sleep(60);
}

///////////////////////////////////////
void print_tir()
{
color(14);
for (int i = 0; i < tir_count; i++)
{
if (tir_post[i].y != 1)
{
gotoxy(tir_post[i].x, tir_post[i].y);
cout << ” “;
tir_post[i].y–;
gotoxy(tir_post[i].x, tir_post[i].y);
cout << tir;
}
if (tir_post[i].y == 1)
{
gotoxy(tir_post[i].x, tir_post[i].y);
cout << ” “;

for (int j = i; j < tir_count; j++)
{
tir_post[j] = tir_post[j + 1];
}
tir_count–;
}
}
color(11);
}
//www.Persianstudent.ir
//BY : Sajjad Aemmi

///////////////////////////////////////
void play()
{
print_wall();
print_rocket();

while (1)
{
move_rocket();
print_enemy();
print_tir();
gotoxy(58, 18);
cout << “Score: ” << score;

for (int i = 0; i < 40; i++)
{
for (int j = 0; j < 25; j++)
{
for (int k = 0; k < tir_count; k++)
{
if (a[i][j] == 1 && i == tir_post[k].x && j == tir_post[k].y)
{
a[i][j] = 0;
gotoxy(i, j);
cout << ” “;
for (int w = k; w < tir_count; w++)
{
tir_post[w] = tir_post[w + 1];
}
tir_count–;
score++;
}
}
}
}
for (int i = 0; i < 40; i++)
{
for (int j = 22; j < 25; j++)
{
if (a[i][j] == 1)
{
color(12);
gotoxy(36, 12);
cout << “Game Over!”;
Sleep(2000);
_getch();
init();
}
}
}
}
}

///////////////////////////////////////
void claerhalfscreen()
{
for (int i = 4; i < 20; i++)
{
gotoxy(50, i);
cout << ”                         “;
}
}
///////////////////////////////////////
void about()
{
claerhalfscreen();

gotoxy(50, 8);
cout << “SILVER SPACECRAFT v 1.0”;
gotoxy(50, 10);
cout << “Programmer: Sajjad Aemmi”;
gotoxy(50, 12);
cout << “All Rights Reserved!”;

_getch();
claerhalfscreen();
}

///////////////////////////////////////
void menu()
{
char ch;
int select = 1;

print_wall();

while (1)
{
color(10);
gotoxy(52, 4);
cout << “SILVER SPACECRAFT”;

if (select == 1)
color(11);
else
color(15);

gotoxy(58, 8);
cout << “Play”;

if (select == 2)
color(11);
else
color(15);

gotoxy(58, 10);
cout << “About”;

if (select == 3)
color(11);
else
color(15);

gotoxy(58, 12);
cout << “Exit”;

ch = _getch();
switch (ch)
{
case 72:
select–;
if (select == 0)
select = 3;
break;
case 80:
select++;
if (select == 4)
select = 1;
break;
case 13:
if (select == 1)
play();
if (select == 2)
about();
if (select == 3)
exit(0);
}
}
}

///////////////////////////////////////
void init()
{
system(“cls”);

for (int i = 0; i < 40; i++)
{
for (int j = 0; j < 25; j++)
{
a[i][j] = 0;
}
}
score = 0;
xr = 19;
tir_count = 0;

for (int i = 0; i < 50; i++)
{
tir_post[i].x = 0;
tir_post[i].y = 0;
}

srand(time(0));
menu();
}

///////////////////////////////////////
void main()
{
system(“color 0b”);

init();
}
//www.Persianstudent.ir
//BY : Sajjad Aemmi

[تصویر: exclamation.png]  برنامه نویس (programer) : سید سجاد ائمی
دوستان میتوانند نظرات خود را راجب  نحوه پیاده سازی  آن در قسمت نظرات مطرح کرده تا به بهبود این برنامه کمک کرده تا برنامه کامل تری در اختیار دیگر دوستان قرار گیرد.

0

381 views

نویسنده: admin
درباره admin:طراحی سایت توسط تیم طراحی دانشجوی ایرانی

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشجوی ایرانی می باشد.